คำร้องทั่วไป

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)
รหัสนักศึกษา
เลขบัตรประชาชน
สาขา
เลือกคำร้อง
 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

รายละเอียดหน่วยงาน/บริษัท

ชื่อ/ตำแหน่ง ผู้ที่จะติดต่อ

วิชาที่เรียน รหัส

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

รายละเอียดหน่วยงาน/บริษัท

ชื่อ/ตำแหน่ง ผู้ที่จะติดต่อ

ช่วงระยะเวลาที่ฝึกงาน

ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวน ฉบับ
พิมพ์ข้อความที่เห็นด้านบน

ตรวจสอบคำร้อง